در هر تجارتی بسته بندی عاملی کلیدی به حساب می آید.هر وسیله ای باید حتما محافظت ،انبار یا جابه جا شود .و در بسیاری از موارد مشتری اولین چیزی را که از یک وسیله میبیند ،بسته بندی آن است .شکل و چگونگی بسته بندی در هر خریداری تاثیر میگذارد و مطابق آن برای خریدش تصمیم میگیرد .محصولات مختلف را میتوان از شکل بسته بندی شان شناخت .
بسته بندی مناسب علاوه بر محافظت و نگهداری در حمل و نقل باید مقاوم و هماهنگ با کالا باشد .بسته بندی فهم برای فروش هم برای عرضه بسیار پر اهمیت است .